„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Liderzy kooperacji
Ćwicz dla zdrowia Kolejka w Duszatynie Dzień Seniora w Nowej Wsi Spotkanie przy stole Wyróżnienie Wysokie Loty "Dla Równości" Liderzy kooperacji Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Jedzmy swoje Szkolenie FIO - 2018 Spotkania z radami działalności pożytku publicznego Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Świąteczna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

 

Strona główna
W górę

 

Prezes Stowarzyszenia "Dla Równości" Mirosława Widurek uczestniczy, jako przedstawiciel Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w Projekcie "Liderzy kooperacji", który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.

W projekcie uczestniczy również Gmina Krempna rekomendowana przez Mirę Widurek.

Czas trwania projektu 01.04.2018 - 31.03.2021r.
Całkowita kwota projektu:12 893 583,46 PLN

Projekt realizowany jest przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentujący Województwo Podkarpackie oraz Partnerów Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Realizacja celu projektu wpłynie na:

 • włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji ,

 • wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji,

 • wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

 • profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację,

 • opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach,

 • aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin.

Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich.
Projekt przyczyni się do:

 • doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych;

 • wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 350 podmiotów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenach wiejskich woj. mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
W rezultacie działań projektowych powstanie:

 • model kooperacji pomiędzy ww. instytucjami i podmiotami. Model będzie możliwy do wdrożenia w każdej gminie wiejskiej/powiecie

 • platforma edukacyjna

18 lipca br., zostało przeprowadzone szkolenie w ramach Makroregionalnej Szkoły Kooperacji dedykowane wojewódzkim podmiotom sektorowym z terenu pięciu województw uczestniczącym w projekcie. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich, Sądów Okręgowych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Wojewódzkich Komend Policji, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Kuratorium Oświaty, Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W trakcie spotkania uczestnicy Makroregionalnej Szkoły Kooperacji, zapoznali się z założeniami projektu oraz wiedzą z obszaru kooperacji oraz budowania modelu wsparcia. W trakcie spotkania omówiono potrzebę realizacji wspólnych działań w opracowaniu i konsultowaniu wypracowywanego modelu kooperacji, ustalono zasady współpracy wojewódzkich podmiotów sektorowych z instytucjami realizującym projekt na poziomie gminy i powiatu w wypracowywaniu modelu kooperacji, oraz etapy poszczególnych prac nad projektem.

18 lipca w Rzeszowie z udziałem przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z terenu całego kraju odbyło się również ogólnopolskie spotkanie 3 Komitetów Sterujących realizujących projekty w trzech Makroregionach w obszarach wypracowania modeli kooperacji.

W trakcie wspólnego spotkania zaprezentowano postęp prac nad projektami w obszarach:

 • gmin wiejskich - Liderzy kooperacji (makroregion I)

 • gmin miejsko-wiejskich - Kooperacja – efektywna i skuteczna (makroregion II)

 • gmin miejskich - Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (makroregion III)

Spotkanie trzech Komitetów Sterujących było doskonałym miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych województw w zakresie wypracowywania modelów.

Wymienione projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.

Szkolenie w dniu 17 lipca

(zdjęcie pochodzi ze strony www ROPS w Rzeszowie)

 

24 lipca 2018r. w Krempnej odbyło sie spotkanie Liderów Kooperacji na poziomie Gminy Krempna. W spotkaniu wzięła udział Mira Widurek. Przewodnicząca Zespołu Liderów w Kremnej jest Maria Wróbel Kirownik GOPS w Krempnej.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 14 listopada 2018