„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Podsumowanie FEAD 2015
Spotkania z radami działalności pożytku publicznego Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Spotkanie Rad Działalności Pożytku Publicznego II Podkarpackie Forum Obywatelskie 15 lat Podkarpackiego Banku Żywności KGW Szczawne-Kulaszne laureatem plebiscytu Nowin Niefinansowane szkolenie FEAD w Krempnej Zima u Widurków Spotkanie Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum NGO Mikołajki w Cergowej Dzień Seniora w Nowej Wsi 5 lat pomocy żywnościowej mieszkańcom wsi Beskidu Niskiego Radio Rzeszów w Beskidze Niskim Podkarpackie Krystyny w Osieku Jasielskim 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich - Krempna I Podkarpackie Forum Obywatelskie Walne Zgromadzenie 2016 Spotkanie w Łysej Górze RDPP ze Stowarzyszeniami Mirosława Widurek w RDPP I Konkurs Kulinarny Podsumowanie FEAD 2015 Wizyta w Banco de Alimentos Madrid Spotkania i konsultacje NGO Fead 2016 Zdjęcia roku 2016 ela_makos_pozegnanie Jedzmy swoje O Seniorach w Radio Rzeszów II Konkurs "O Laur Złotej Patelni Beskidu Niskiego" Rozstrzygnięcie II Konkursu Kulinarnego dzien_wolontariusza wizyta_w_tesco wigilia_w_banku_zywnosci

 

Strona główna
W górę


Analiza REALIZACJI podprogramu Fead 2015

przez Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej

(Metodą SWOT)

Mirosława Widurek

Łysa Góra - 21.04.2016r                                                                               Plik pdf.

Pliki jpg:

Spis treści

1.   Informacje o Programie FEAD 2015 realizowanym przez Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej”.

2.   O analizie SWOT

3.  O Stowarzyszeniu „Dla Równości”

4.   Słabe i mocne strony realizacji Programu FEAD 2015 przez Stowarzyszenie „Dla Równości” oraz szanse i zagrożenia.

5. Macierz powiązań czynników analizy SWOT

6. Wybór strategii:

7. Główne kierunki działań na najbliższe lata

 

1.   Informacje o Programie FEAD 2015 realizowanym przez Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej”.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015 (w skrócie FEAD 2015) Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej” podpisało porozumienie z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie na prowadzenie pomocy żywnościowej w dwóch powiatach Województwa Podkarpackiego: Powiecie Jasielskim i Powiecie Krośnieńskim; w czterech gminach: Chorkówka, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski; trzydziestu trzech wsiach:

Wieś

Liczba osób objętych pomocą

Nazwisko koordynatora

Siedliska

79

Anna Zajdel

Mytarka

12

Iwona Kurczaba

Łysa Góra

118

Teresa Laskowska

Łężyny

108

Czesława Czaja

Nowy Żmigród

121

Teresa Bakuta

Skalnik

11

Tadeusz Źrebiec

Desznica

116

Joanna Żarnowska

Nienaszów

67

Helena Kulisz

Stary Żmigród

49

Kazimiera Skrzęta

Jaworze

30

Stanisław Wójcik

Kąty

108

Tadeusz Źrebiec,

Krystyna Źrebiec

Sadki

76

Jolanta Wygnał

Grabanina

23

Anna Buczyńska

Sośniny

34

Anna Bożetka

Gorzyce

43

Zofia Czajkowska

Toki

64

Halina Samsel

Makowiska

78

Zofia Wojnarska

Mytarz

63

Elżbieta Grzywacz

Brzezowa

74

Maria Homlak

Krempna

161

Bożena Kogut-Janus

Kotań

114

Mariusz Bryjak

Polany

142

Sławomir Joachimiak

Wyszowatka

28

Jan Kostrząb

Wrzosowa Polana

37

Anna Malatyńska

Grab

6

Julian Sabat

Ożenna

44

Łukasz Wiatrowski

Świątkowa Wielka

59

Jan Matyga

Myscowa

77

Małgorzata Mroczka

Świątkowa Mała

52

Anna Chomik

Przylaski

26

Paweł Zaleski

Sulistrowa

104

Gabriel Czaja

Draganowa

159

Stanisław Chodak

Pielgrzymka

247

Grażyna Rak

Łącznie

2530

 

do góry strony

 

Od lipca 2015r do kwietnia 2016 wydano:

 

Ton żywności

Paczek żywnościowych

Na kwotę

217,29

17 518

662 042

 

Stowarzyszenie „Dla Równości” nie otrzymuje z tytułu uczestnictwa w Programie żadnych środków finansowych.

Ważnym elementem Programu było prowadzenie szkoleń kulinarnych i innych dla beneficjentów. Zorganizowano 24 szkolenia finansowane ze środków Podkarpackiego Banku Żywności oraz 22 szkolenia zorganizowane przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Dla Równości” nieodpłatnie.

 

2.   O analizie SWOT

do góry strony

 

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego, jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych). Informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana, jako nieistotna strategicznie.

S (z j. ang. Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,

W (z j. ang. Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,

O (z j. ang. Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,

T (z j. ang. Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

S i W to na ogół czynniki zewnętrzne (lub alternatywnie: współczesne; zależne od nas) a O i T zewnętrzne (lub alternatywnie: przyszłe; niezależne od nas).

 

3.  O Stowarzyszeniu „Dla Równości”

do góry strony

 

    Stowarzyszenie "Dla Równości" założyła w 2006 roku grupa osób z Rzeszowa, wrażliwych na nierówności społeczne, które pragnęły podjąć działania określone w ogólny sposób, jako przeciwdziałanie szeroko pojętej dyskryminacji wszystkich grup społecznych narażonych na nietolerancję i niesprawiedliwe traktowanie. Ponieważ byli to również miłośnicy Beskidu Niskiego stowarzyszenie założono w Draganowej. Kadra Stowarzyszenia zmieniała się i wykruszała. Obecnie "część rzeszowska" jest bierna a aktywnie działają mieszkający w Beskidzie Niskim. Od 2010 roku działalnością Stowarzyszenia „Dla Równości” kieruje Sekretarz Stowarzyszenia Mirosława Widurek.

Głównymi kierunkami naszej działalności są:

1) indywidualna pomoc w skierowana bezpośrednio do konkretnych osób - pomoc finansowa, żywnościowa, odzieżowa, prawna, pomoc w znalezieniu pracy, ochrona przed przemocą, ochrona macierzyństwa;

2) szeroko rozumiane akcje pomocy żywnościowej we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie dla społeczności wsi Beskidu Niskiego i Pogórza (FEAD, owoce i warzywa itp.).

Szczegółowo dotychczasową działalność analizowałam podczas spotkania 14 listopada 2015.

Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej, nie otrzymujemy i nie ubiegamy się o dotacje, nie mamy konta bankowego, nie dostajemy diet, sami z prywatnych środków finansujemy działalność podstawową: czynsze, telefony, transport itp...

 

4.   Słabe i mocne strony realizacji Programu FEAD 2015 przez Stowarzyszenie „Dla Równości” oraz szanse i zagrożenia.

do góry strony

 

A.   Na podstawie analizy 10 miesięcy funkcjonowania programu do mocnych stron można zaliczyć:

1.    Warsztaty kulinarne (to nie tylko źródło wiedzy ale także dobry moment do kontaktów interpersonalnych).

2.    Duże zaangażowanie beneficjentów w załadunku i rozładunku żywności.

3.    Powstała sprawdzona i skuteczna sieć dystrybucji (poprzez koła gospodyń wiejskich lub sołtysów).

4.    Wysoki wskaźnik objęcia programem (dwie gminy w całości: Nowy Żmigród i Krempna).

5.    Dobra współpraca z GOPS-ami.

6.   Dobra współpraca z Podkarpackim Bankiem Żywności.

7.    Uczciwość i rzetelność osób biorących udział w dystrybucji.

8.    Integracja beneficjentów wewnątrz wsi (pomoc sąsiedzka przy rozwożeniu towarów).

9.    Integracja pomiędzy wsiami (podczas rozładunki towaru i w trakcie warsztatów kulinarnych).

10. Rozwijanie uczuć empatycznych (dostrzeganie coraz większej ilości osób potrzebujących pomocy).

11.  Aktywność koordynatorów w zakresie organizacji i doboru tematyki szkoleń niefinansowanych.

12. Całkowicie społeczna praca osób zaangażowanych w projekt.

13. Nowa rola sołtysów – dostrzeganie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej.

14. Zidentyfikowanie nowej grupy osób wymagających pomocy społecznej (dotychczas pozostających poza systemem zinstytucjonalizowanej opieki społecznej) – osób których dochody przekraczają wskaźniki korzystania z pomocy GOPS a mieszczą się we wskaźnikach FEAD.

15. Realizując FEAD wyłaniamy prawdziwych liderów a jednocześnie odsuwamy tych, którzy nie odnaleźli się w tej roli.

16. Wzrost roli koordynatorów, którzy stali się partnerami samorządów w dziale „pomoc społeczna”.

 

B.   Do słabych stron można zaliczyć:

1.    Powierzanie przez koordynatorów swoich obowiązków innym osobom nie radzącym sobie lub nie odpowiadającym standardom ustalonym przez Stowarzyszeni „Dla Równości”.

2.    Główny magazyn jest zbytnio oddalony od większości wsi.

3.    Niewłaściwy stosunek do beneficjentów przez osoby wydające towar.

4.    Źle przygotowane na potrzeby beneficjentów miejsca dystrybucji żywności: brak siedzeń dla osób oczekujących.

5.    Wysokie koszty transportu wewnętrznego.

6.   Brak środków finansowych na materiały biurowe.

7.    Zbyt duża dysproporcja pomiędzy liczbą korzystających niegdyś z programu PEAD a korzystających obecnie z FEAD (na niekorzyść FEAD).

8.    Niedopracowana polityka informacyjna na temat możliwości korzystania z Programu FEAD.

9.    Słabe zaangażowanie niektórych koordynatorów (nie odbierają osobiście towarów, nie uczestniczą w szkoleniach merytorycznych).

10. Nie udało się odwiedzić wszystkich wsi w celu kontroli podczas wydawania żywności.

 

C.   Szanse tkwią w:

     A.   Przychylności Podkarpackiego Banku Żywności.

     B.   Przychylności władz gmin.

     C.   Coraz większym zainteresowaniu mieszkańców gmin objętych programem.

     D.  Dużym potencjałem w zakresie bazy magazynowej.

 

D.  Zagrożeniami są:

                A.   Brak zaangażowania władz gmin w sprawy organizowania i współfinansowania transportu oraz wyznaczania miejsc na magazyny.

      B.   Brak możliwości pomocy doraźnej dla osób, które znalazły się nagle w trudnej sytuacji życiowej.

     C.   Istnienie bariery mentalnej u wielu mieszkańców przez zwróceniem się do GOPS o pomoc (lęk przez ostracyzmem w środowisku i złym potraktowaniem przez urzędników).

      D.  Obowiązujące kryterium dochodowe oraz sposób dzielenia paczek uderza w grupę emerytów i rencistów oraz osób samotnych.

      E.   Młodzi ludzie korzystając z programu tracą motywację do bycia aktywnym na rynku pracy.

      F.   Aspołeczne postawy osób, które nie korzystają z programu  (oszczerstwa i fałszywe oskarżenia).

      G.  Wzrost liczby beneficjentów spowoduje poważne problemy – duże zwiększenie kosztów transportu.

 

Zapis powiązań czynników w formie macierzy z punktami: 0 – brak oddziaływania, 1 – słabe oddziaływanie, 2 – silne oddziaływanie, prowadzi do wnioskowania ze SWOT wyboru odpowiedniej strategii w zależności od najsilniejszej - wykazującej najwięcej powiązań ćwiartki:

 

5. Macierz powiązań czynników analizy SWOT

do góry strony

 

 

Szanse

Zagrożenia

A

B

C

D

A

B

C

D

E

F

G

Mocne strony

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

2

2

1

0

0

0

0

1

0

4

0

2

2

0

2

1

2

2

2

2

2

5

1

2

2

2

2

0

2

2

1

2

0

6

2

2

2

0

0

0

0

1

0

1

0

7

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

8

0

2

2

0

0

0

2

0

1

2

0

9

1

2

1

0

1

0

1

0

1

1

0

10

0

2

2

0

0

0

2

0

0

0

2

11

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

12

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

0

13

1

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

14

2

2

2

0

0

1

0

1

0

0

0

15

1

2

2

0

0

0

0

0

0

2

0

16

2

2

2

0

1

0

1

0

0

0

0

Słabe strony

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

0

2

2

0

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

4

0

0

0

2

2

0

0

0

0

2

0

5

2

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

6

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

2

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

8

2

2

0

0

2

0

2

0

0

0

0

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

6. Wybór strategii:

do góry strony

 

 

Szanse

Zagrożenia

 

Siły

 

Strategia

agresywna

(42,85% możliwych pkt.)

Strategia

konserwatywna

(29,76% możliwych pkt.)

 

Słabości

 

Strategia

Konkurencyjna

(15,48% możliwych pkt.)

Strategia

defensywna

(11,91% możliwych pkt.)

 

7. Główne kierunki działań na najbliższe lata

do góry strony

 

Przeprowadzona wyżej analiza SWOT sugeruje strategię agresywną. W Programie przeważają mocne strony a w otoczeniu silnie powiązane z nimi szanse - strategia agresywna jest strategią silnej ekspansji oraz rozwoju wykorzystującego obydwa czynniki. Niepokoi wysoki wskaźnik wskazań do strategii konserwatywnej. Silne strony powodują również wysokie prawdopodobieństwo zagrożeń. Strategia konserwatywna ograniczała by jednak zbytnio rozwój.

Z analizy dotychczasowych dokonań, słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń wynikają najważniejsze kierunki działań na najbliższy okres:

1.   W dalszym ciągu nakłaniać mieszkańców do korzystania z pomocy FEAD, mając jednak świadomość, że istnieje górna granica możliwości (koszty transportu). Więc bardziej skupić się należy nad powiększaniem liczby osób w już istniejącym obszarze działań niż na obejmowaniu nowych gmin czy miejscowości.

2.  Wzmacniać istniejące już formy działań, doskonalić pracę z beneficjentami zakwalifikowanymi w pierwszym podprojekcie (szkolenia, warsztaty, integracja).

3.  Wzmóc aktywność beneficjentów poprzez organizowanie większej liczby i bardziej różnorodnych szkoleń „niefinansowanych”.

4.  Opracowanie harmonogramu odwiedzin wszystkich wsi podczas dystrybucji żywności oraz opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dla beneficjentów.

5.  Budować zewnętrzny wizerunek Programu (Internet, prasa, radio, TV, ulotki promocyjne).

6.  Wyłonić grupę „super liderów”, którzy utworzą grupę działania i wskażą kierunki zmian w obszarze pomocy społecznej oraz opracują międzygminny projekt tych zmian z pozycji tzw. "trzeciego sektora.”

 


Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:

Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
38-462 Draganowa 150
Tel.: +48134317162
Faks: +48134317162
Internet:
dlarownosci@onet.eu

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Spotkania z GRDPP

ZMIANA TERMINÓW DOSTAW FEAD!!!

- 28 lutego 2018r. Pielgrzymka, Kotań; -22 lutego 2018r. Kołaczyce; -  20 marca 2018r. Żeglce -Kopytowa, Draganowa, Sulistrowa

Zaproszono nas na konferencję "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie"

Terminy warsztatów Kulinarno-dietetycznych w lutym 2018r.

Ze Świątecznymi życzeniami w Podkarpackim Banku Żywności w Rzeszowie

Wizyta w TESCO Jedlicze

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
naszym Wolontariuszom:
Najlepsze Życzenia

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

II Podkarpackie Forum Obywatelskie

Reportaż z dostawy żywności w dn. 21-22.11.2017

Wymagania i standardy FEAD 2017 Szkolenia Koordynatorów w poszczególnych wsiach realizujacych program

Kromka chleba od serca -
16-17 października 2017 Lublin

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Życzenia na 15-lecie Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie

UWAGA! FEAD 2017
Dostawa żywności

już 21 listopada 2017r.

Nowy partner - Kołaczyce

Szkolenia Bezpieczny Senior

Rozstrzygnięcie II Konkursu Kulinarnego
Bożena Kogut-Janus z Krempnej zwyciężczynią!

FEAD 2017
Nowa edycja Programu Pomocy Żywnościowej
Pierwsza dostawa już pod koniec listopada 2017r.

II Konkurs Kulinarny 
"O Laur Złotej Patelni
 Beskidu Niskiego'
ogłoszony!!!

KGW Szczawne-Kulaszne
laureatem plebiscytu Nowin na najpopularniejsze
Koło Gospodyń Wiejskich
na Podkarpaciu!
Gratulujemy! My też głosowaliśmy na WAS

Podsumowanie
Prodprogramu FEAD 2016

Podsumowanie pomocy żywnościowej w okresie październik 2016 - czerwiec 2017

O Seniorach w Radio Rzeszów

Fead 2016 ostatnia, dodatkowa dostawa.
31 maja 2017r. Galeria:

FEAD 2016 - galeria zdjęć
18 maja 2017r.

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

.Pożegnanie

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

.

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

Zima u Widurków, czyli posiedzenie Zarządu w niepełnym składzie

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

.10 najlepszych zdjęć 2016 roku w portalu

.Fotoreportaż z pierwszej dostawy żywności w ramach FEAD 2016

.Konsultacje i spotkania NGO z Beskidu Niskiego

.Mikołajki w Cergowej

.Dzień Seniora w Nowej Wsi

Trochę wspomnień. Niedawno obchodzilismy 5-lat pomocy żywnosciowej w Beskidzie Niskim

.W dniu 17 listopada 2016r. Mirosława Widurek uczestniczyła w audycji radiowej, nadawanej na żywo Audycji można wysłuchać tu:

"Miedzy nami".

.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim - Osiek Jasielski

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Krempnej

.I Podkarpackie Forum Obywatelskie

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Konkurs kulinarny

ZDJĘCIA!!!

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 18 lutego 2018