„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

Podsumowanie FEAD 2015

 

Strona główna W górę
 

 

Strona główna
W górę


Analiza REALIZACJI podprogramu Fead 2015

przez Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej

(Metodą SWOT)

Mirosława Widurek

Łysa Góra - 21.04.2016r                                                                               Plik pdf.

Pliki jpg:

Spis treści

1.   Informacje o Programie FEAD 2015 realizowanym przez Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej”.

2.   O analizie SWOT

3.  O Stowarzyszeniu „Dla Równości”

4.   Słabe i mocne strony realizacji Programu FEAD 2015 przez Stowarzyszenie „Dla Równości” oraz szanse i zagrożenia.

5. Macierz powiązań czynników analizy SWOT

6. Wybór strategii:

7. Główne kierunki działań na najbliższe lata

 

1.   Informacje o Programie FEAD 2015 realizowanym przez Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej”.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015 (w skrócie FEAD 2015) Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej” podpisało porozumienie z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie na prowadzenie pomocy żywnościowej w dwóch powiatach Województwa Podkarpackiego: Powiecie Jasielskim i Powiecie Krośnieńskim; w czterech gminach: Chorkówka, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski; trzydziestu trzech wsiach:

Wieś

Liczba osób objętych pomocą

Nazwisko koordynatora

Siedliska

79

Anna Zajdel

Mytarka

12

Iwona Kurczaba

Łysa Góra

118

Teresa Laskowska

Łężyny

108

Czesława Czaja

Nowy Żmigród

121

Teresa Bakuta

Skalnik

11

Tadeusz Źrebiec

Desznica

116

Joanna Żarnowska

Nienaszów

67

Helena Kulisz

Stary Żmigród

49

Kazimiera Skrzęta

Jaworze

30

Stanisław Wójcik

Kąty

108

Tadeusz Źrebiec,

Krystyna Źrebiec

Sadki

76

Jolanta Wygnał

Grabanina

23

Anna Buczyńska

Sośniny

34

Anna Bożetka

Gorzyce

43

Zofia Czajkowska

Toki

64

Halina Samsel

Makowiska

78

Zofia Wojnarska

Mytarz

63

Elżbieta Grzywacz

Brzezowa

74

Maria Homlak

Krempna

161

Bożena Kogut-Janus

Kotań

114

Mariusz Bryjak

Polany

142

Sławomir Joachimiak

Wyszowatka

28

Jan Kostrząb

Wrzosowa Polana

37

Anna Malatyńska

Grab

6

Julian Sabat

Ożenna

44

Łukasz Wiatrowski

Świątkowa Wielka

59

Jan Matyga

Myscowa

77

Małgorzata Mroczka

Świątkowa Mała

52

Anna Chomik

Przylaski

26

Paweł Zaleski

Sulistrowa

104

Gabriel Czaja

Draganowa

159

Stanisław Chodak

Pielgrzymka

247

Grażyna Rak

Łącznie

2530

 

do góry strony

 

Od lipca 2015r do kwietnia 2016 wydano:

 

Ton żywności

Paczek żywnościowych

Na kwotę

217,29

17 518

662 042

 

Stowarzyszenie „Dla Równości” nie otrzymuje z tytułu uczestnictwa w Programie żadnych środków finansowych.

Ważnym elementem Programu było prowadzenie szkoleń kulinarnych i innych dla beneficjentów. Zorganizowano 24 szkolenia finansowane ze środków Podkarpackiego Banku Żywności oraz 22 szkolenia zorganizowane przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Dla Równości” nieodpłatnie.

 

2.   O analizie SWOT

do góry strony

 

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego, jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych). Informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana, jako nieistotna strategicznie.

S (z j. ang. Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,

W (z j. ang. Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,

O (z j. ang. Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,

T (z j. ang. Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

S i W to na ogół czynniki zewnętrzne (lub alternatywnie: współczesne; zależne od nas) a O i T zewnętrzne (lub alternatywnie: przyszłe; niezależne od nas).

 

3.  O Stowarzyszeniu „Dla Równości”

do góry strony

 

    Stowarzyszenie "Dla Równości" założyła w 2006 roku grupa osób z Rzeszowa, wrażliwych na nierówności społeczne, które pragnęły podjąć działania określone w ogólny sposób, jako przeciwdziałanie szeroko pojętej dyskryminacji wszystkich grup społecznych narażonych na nietolerancję i niesprawiedliwe traktowanie. Ponieważ byli to również miłośnicy Beskidu Niskiego stowarzyszenie założono w Draganowej. Kadra Stowarzyszenia zmieniała się i wykruszała. Obecnie "część rzeszowska" jest bierna a aktywnie działają mieszkający w Beskidzie Niskim. Od 2010 roku działalnością Stowarzyszenia „Dla Równości” kieruje Sekretarz Stowarzyszenia Mirosława Widurek.

Głównymi kierunkami naszej działalności są:

1) indywidualna pomoc w skierowana bezpośrednio do konkretnych osób - pomoc finansowa, żywnościowa, odzieżowa, prawna, pomoc w znalezieniu pracy, ochrona przed przemocą, ochrona macierzyństwa;

2) szeroko rozumiane akcje pomocy żywnościowej we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie dla społeczności wsi Beskidu Niskiego i Pogórza (FEAD, owoce i warzywa itp.).

Szczegółowo dotychczasową działalność analizowałam podczas spotkania 14 listopada 2015.

Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej, nie otrzymujemy i nie ubiegamy się o dotacje, nie mamy konta bankowego, nie dostajemy diet, sami z prywatnych środków finansujemy działalność podstawową: czynsze, telefony, transport itp...

 

4.   Słabe i mocne strony realizacji Programu FEAD 2015 przez Stowarzyszenie „Dla Równości” oraz szanse i zagrożenia.

do góry strony

 

A.   Na podstawie analizy 10 miesięcy funkcjonowania programu do mocnych stron można zaliczyć:

1.    Warsztaty kulinarne (to nie tylko źródło wiedzy ale także dobry moment do kontaktów interpersonalnych).

2.    Duże zaangażowanie beneficjentów w załadunku i rozładunku żywności.

3.    Powstała sprawdzona i skuteczna sieć dystrybucji (poprzez koła gospodyń wiejskich lub sołtysów).

4.    Wysoki wskaźnik objęcia programem (dwie gminy w całości: Nowy Żmigród i Krempna).

5.    Dobra współpraca z GOPS-ami.

6.   Dobra współpraca z Podkarpackim Bankiem Żywności.

7.    Uczciwość i rzetelność osób biorących udział w dystrybucji.

8.    Integracja beneficjentów wewnątrz wsi (pomoc sąsiedzka przy rozwożeniu towarów).

9.    Integracja pomiędzy wsiami (podczas rozładunki towaru i w trakcie warsztatów kulinarnych).

10. Rozwijanie uczuć empatycznych (dostrzeganie coraz większej ilości osób potrzebujących pomocy).

11.  Aktywność koordynatorów w zakresie organizacji i doboru tematyki szkoleń niefinansowanych.

12. Całkowicie społeczna praca osób zaangażowanych w projekt.

13. Nowa rola sołtysów – dostrzeganie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej.

14. Zidentyfikowanie nowej grupy osób wymagających pomocy społecznej (dotychczas pozostających poza systemem zinstytucjonalizowanej opieki społecznej) – osób których dochody przekraczają wskaźniki korzystania z pomocy GOPS a mieszczą się we wskaźnikach FEAD.

15. Realizując FEAD wyłaniamy prawdziwych liderów a jednocześnie odsuwamy tych, którzy nie odnaleźli się w tej roli.

16. Wzrost roli koordynatorów, którzy stali się partnerami samorządów w dziale „pomoc społeczna”.

 

B.   Do słabych stron można zaliczyć:

1.    Powierzanie przez koordynatorów swoich obowiązków innym osobom nie radzącym sobie lub nie odpowiadającym standardom ustalonym przez Stowarzyszeni „Dla Równości”.

2.    Główny magazyn jest zbytnio oddalony od większości wsi.

3.    Niewłaściwy stosunek do beneficjentów przez osoby wydające towar.

4.    Źle przygotowane na potrzeby beneficjentów miejsca dystrybucji żywności: brak siedzeń dla osób oczekujących.

5.    Wysokie koszty transportu wewnętrznego.

6.   Brak środków finansowych na materiały biurowe.

7.    Zbyt duża dysproporcja pomiędzy liczbą korzystających niegdyś z programu PEAD a korzystających obecnie z FEAD (na niekorzyść FEAD).

8.    Niedopracowana polityka informacyjna na temat możliwości korzystania z Programu FEAD.

9.    Słabe zaangażowanie niektórych koordynatorów (nie odbierają osobiście towarów, nie uczestniczą w szkoleniach merytorycznych).

10. Nie udało się odwiedzić wszystkich wsi w celu kontroli podczas wydawania żywności.

 

C.   Szanse tkwią w:

     A.   Przychylności Podkarpackiego Banku Żywności.

     B.   Przychylności władz gmin.

     C.   Coraz większym zainteresowaniu mieszkańców gmin objętych programem.

     D.  Dużym potencjałem w zakresie bazy magazynowej.

 

D.  Zagrożeniami są:

                A.   Brak zaangażowania władz gmin w sprawy organizowania i współfinansowania transportu oraz wyznaczania miejsc na magazyny.

      B.   Brak możliwości pomocy doraźnej dla osób, które znalazły się nagle w trudnej sytuacji życiowej.

     C.   Istnienie bariery mentalnej u wielu mieszkańców przez zwróceniem się do GOPS o pomoc (lęk przez ostracyzmem w środowisku i złym potraktowaniem przez urzędników).

      D.  Obowiązujące kryterium dochodowe oraz sposób dzielenia paczek uderza w grupę emerytów i rencistów oraz osób samotnych.

      E.   Młodzi ludzie korzystając z programu tracą motywację do bycia aktywnym na rynku pracy.

      F.   Aspołeczne postawy osób, które nie korzystają z programu  (oszczerstwa i fałszywe oskarżenia).

      G.  Wzrost liczby beneficjentów spowoduje poważne problemy – duże zwiększenie kosztów transportu.

 

Zapis powiązań czynników w formie macierzy z punktami: 0 – brak oddziaływania, 1 – słabe oddziaływanie, 2 – silne oddziaływanie, prowadzi do wnioskowania ze SWOT wyboru odpowiedniej strategii w zależności od najsilniejszej - wykazującej najwięcej powiązań ćwiartki:

 

5. Macierz powiązań czynników analizy SWOT

do góry strony

 

 

Szanse

Zagrożenia

A

B

C

D

A

B

C

D

E

F

G

Mocne strony

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

2

2

1

0

0

0

0

1

0

4

0

2

2

0

2

1

2

2

2

2

2

5

1

2

2

2

2

0

2

2

1

2

0

6

2

2

2

0

0

0

0

1

0

1

0

7

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

8

0

2

2

0

0

0

2

0

1

2

0

9

1

2

1

0

1

0

1

0

1

1

0

10

0

2

2

0

0

0

2

0

0

0

2

11

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

12

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

0

13

1

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

14

2

2

2

0

0

1

0

1

0

0

0

15

1

2

2

0

0

0

0

0

0

2

0

16

2

2

2

0

1

0

1

0

0

0

0

Słabe strony

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

0

2

2

0

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

4

0

0

0

2

2

0

0

0

0

2

0

5

2

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

6

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

2

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

8

2

2

0

0

2

0

2

0

0

0

0

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

6. Wybór strategii:

do góry strony

 

 

Szanse

Zagrożenia

 

Siły

 

Strategia

agresywna

(42,85% możliwych pkt.)

Strategia

konserwatywna

(29,76% możliwych pkt.)

 

Słabości

 

Strategia

Konkurencyjna

(15,48% możliwych pkt.)

Strategia

defensywna

(11,91% możliwych pkt.)

 

7. Główne kierunki działań na najbliższe lata

do góry strony

 

Przeprowadzona wyżej analiza SWOT sugeruje strategię agresywną. W Programie przeważają mocne strony a w otoczeniu silnie powiązane z nimi szanse - strategia agresywna jest strategią silnej ekspansji oraz rozwoju wykorzystującego obydwa czynniki. Niepokoi wysoki wskaźnik wskazań do strategii konserwatywnej. Silne strony powodują również wysokie prawdopodobieństwo zagrożeń. Strategia konserwatywna ograniczała by jednak zbytnio rozwój.

Z analizy dotychczasowych dokonań, słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń wynikają najważniejsze kierunki działań na najbliższy okres:

1.   W dalszym ciągu nakłaniać mieszkańców do korzystania z pomocy FEAD, mając jednak świadomość, że istnieje górna granica możliwości (koszty transportu). Więc bardziej skupić się należy nad powiększaniem liczby osób w już istniejącym obszarze działań niż na obejmowaniu nowych gmin czy miejscowości.

2.  Wzmacniać istniejące już formy działań, doskonalić pracę z beneficjentami zakwalifikowanymi w pierwszym podprojekcie (szkolenia, warsztaty, integracja).

3.  Wzmóc aktywność beneficjentów poprzez organizowanie większej liczby i bardziej różnorodnych szkoleń „niefinansowanych”.

4.  Opracowanie harmonogramu odwiedzin wszystkich wsi podczas dystrybucji żywności oraz opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dla beneficjentów.

5.  Budować zewnętrzny wizerunek Programu (Internet, prasa, radio, TV, ulotki promocyjne).

6.  Wyłonić grupę „super liderów”, którzy utworzą grupę działania i wskażą kierunki zmian w obszarze pomocy społecznej oraz opracują międzygminny projekt tych zmian z pozycji tzw. "trzeciego sektora.”

 


Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:

Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
38-462 Draganowa 150
Tel.: +48134317162
Faks: +48134317162
Internet:
dlarownosci@onet.eu

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:
 

Najnowsze felietony
Mirki Widurek

 

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz

Krosno 11 grudnia 2020r.

Zaczynamy przygotowania do Świąt

Opiekane, kartoflanka i... ptasie mleczko

Beskid Niskie to miejsce przyjazne dla społeczników

Podkarpacki Bank Żywności nasz wieloletni partner

Nasz rzeszowski przyjaciel "Zupełne Dobro"

Ruskie z kapustą i z serem
w Krośnie

POPZ 2019 - Efekty

.

Pracowity tydzień

Ruskie w Krośnie

Nie tylko w Jadłodzielni

Kluski śląskie Beskidzkiej Pajdy w Jadłodzielni wKrośnie!
30.10.2020

Zupa drwali w Jadłodzielni w Krośnie! 23.10.2020

Żurek i bigos w Jadłodzielni w Krośnie 16.10.2020

Gotowanie i podróżowanie

Piramida szczęścia czyli niedzielny poranek u naszych podopiecznych

Gotujemy dla potrzebujących - Krosno, Myscowa

Nowa-stara akcja

Beskidzka Pajda

Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z Biedronki, KFC, TESCO i Kaufland w dobie Covid-19

Dodatkowa dostawa żywności POPŻ w sierpniu 2020r.

Rezygnacje
Mirki Widurek

Spotkanie w Klubie Seniora w Dukli

Z wizytą w Katowicach na Placu Przyjaciół Miszkolca
16 lipca 2020r.


Znów "Na Placu"!

Pierwszy dzień lata

Wizyta w Klubach Seniorów

PO PŻ - szkolenia w Gminie Krempna 13 lipca 2020

Pomoc  Żywnościowa POPŻ - dostawa 19 czerwca 2020

V Konkurs O Laur Złotej Patelni - Wietrzno 2020

Będą medale dla Wolontariuszy Seniorów i Seniorek z KGW!

IX Plenarne Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wywiad Mirki Widurek dla Głosu Seniora

Wywiad Mirki Widurek dla Podlaskiego Seniora

Wyremontujmy seniorom mieszkanie

Nasi wolontariusze c.d.
Monika i Grażyna

Miej serce dla sąsiada

Bo wirus, to test - teledysk szefa Głosu Seniora
Łukasza Salwarowskiego

 #hot16challenge2

Bez osób starszych nie ma przyszłości - podpisaliśmy Apel Wspólnoty Sant'Egidio

Do Jadłodzielni w Rzeszowie

Wizyta w Krakowie

Sprzeciw wobec wypowiedzi Ministra Rolnictwa

20-04-2020 Jadłodzielnia Rzeszów

Sylwetki - nowy dział - nasi wolonatriusze

Piszą o nas - nawet w Brukseli!

Ze świąteczną wizytą u Siostry Małgorzaty

Nasze działania "pandemiczne"

Świąteczne wypieki dla dziewczyn i chłopaków w Biedronek

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Odpowiedź MRPiPS na nasze pismo

Apel do pracodawców

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Prezydenta RP

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Caritas Polska

Apel o rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie opieki społecznej w Polsce

List do MRPiPS w sprawie sytuacji osób bezdomnych przebywających w placówkach całodobowych

Trudny czas Pandemii  - co robimy, komu jak pomagamy

 

Procedury Stowarzyszenia Dla Równości w akcji rozdzielania żywności z sieci handlowych

Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Suszonki dla naszych przyjaciół z ulic i pustostanów

POPŻ FEAD 2019 dostawa luty 2020

Głos Seniora dla bezdomnych seniorów

Wizyta studyjna w Inowrocławiu

Po raz ósmy na Plantach

Powołanie Miry Widurek do Rady Starszych KIGS

Warsztaty dietetyczne 22.02.2020
Myscowa, Krempna

W Radio Rzeszów o Zupełnym Dobru 27 stycznia 2020r.

Zupa Drwali na Plantach w Krakowie 26 stycznia 2020r.

Pierogi i pomidorowa z Beskidu Niskiego dla osób bezdomnych - Rzeszów 22 stycznia 2020

Kobiety pustostanów Kraków 21 stycznia 2020r.

V posiedzenie Zespołu ds. Osób Starszych RDPP 29 stycznia 2020

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się VIII posiedzenie plenarne Rady VI kadencji w dnu 14 stycznia 2020r.

Znamy szczegóły pierwszej dostawy żywności POPŻ. Odbędzie się 14 lutego 2020r.

Spotkanie podsumowujące Akcję „Biedronka” w Beskidzie Niskim prowadzoną w roku 2019 dla mieszkańców Beskidu Niskiego

Zaproszono nas: IV Forum Samorządów i IV Samorządowy Bal Charytatywny

Podziękowania za udział w Projekcie Liderzy Kooperacji

IV Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zupa na Plantach - Kraków - 29 grudnia 2019

Zupa na Placu - Rzeszów 18.12.2019

Świąteczne Życzenia 2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia 2019 - Rozalin

Akcja Społeczna Korpusu Solidarności - Świąteczna Zbiórka Żywności

29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział jako zaproszony do panelu gość w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”

28 listopada 2019 w Kobylanach odbyło się spotkania rozwijające dla wolontariuszy-strażaków ochotników OSP Kobylany.

Spotkanie promujące Korpus Solidarności 23 listopada 2019r. Kąty

Kolejna wyprawa do Zupy na Plantach 1.12.2019

Spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami Gminnych Rad Pożytku w Beskidzie Niskim

KG Policji pozytywnie odpowiada na nasz wniosek w sprawie współpracy w zakresie szkolenia

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości od Prezydenta RP

Opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa

- Podkarpackie 2030

Łęki Dukielskie - Bezpieczny Senior 27 listopada 2019

Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty!

Z wizytą w Zupie na Placu w Rzeszowie

Warzyce 12 listopada 2019 - Bezpieczny senior w Gminie Jasło

Jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności

I Forum Wolontariatu

III posiedzenie Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych RDPP

Zupa na Plantach - dzień czwarty

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 17 października 2021