„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

FEAD 2017
FEAD 2018 FEAD 2017 FEAD 2016 FEAD 2015 Podsumowanie pomocy żywnościowej

 

Strona główna
W górę
Dostawa w dn. 20-21 marca 2018
Szkolenia Marzec 2018
Dostawy w dn. 22 i 28 lutego 2018r.
Szkolenia Luty 2018
Dostawa w dn. 21 i 22 listopada - normy na osobę i inne szczgóły
Szkolenia listopad 2017
Szkolenia koordynatorów - wymagania i standardy
Szkolenia kwiecień 2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
 

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej z terenu Województwa Podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2.  Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

 • tłuszcze (olej rzepakowy),

 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 2962 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podkarpackiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 161 ton żywności;

 • 17 653 paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2017 dla 295 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 19  warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących finansowanych ze środków PBŻ:

 • żywieniowe – 4 spotkania dla 64 uczestników

 • kulinarne – 15  spotkań dla 231 uczestników

efekty

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODPROGRAM 2017

 

Fotorelacje z wydawania żywnosci:

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Dostawa żywności dla Osiek Jasielski i Chorkówka - 20-21 marca 2018

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Krempna i Osiek Jasielski - 22 i 28 lutego 2018r.

Dostawa żywności dla Gmin Krempna, Kołaczyce, Chorkówka i Osiek Jasielski - 21-22 listopada 2017

Komunikat RODO dla beneficjentów Programu FEAD 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z Agencji Rynku Rolnego oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Podkarpacki Bank Żywności do Stowarzyszenia "Dla Równości" w Draganowej, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.    Sposób kwalifikacji:

 • Ośrodki Pomocy Społecznej [OPS] będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

   

   1. groszek z marchewką 4 kg,
   2. fasola biała 4 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
   6. makaron jajeczny 4,5 kg,      
   7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   8. ryż biały 4 kg,
   9. kasza gryczana 2 kg,
   10. herbatniki maślane 0,6 kg,
   11. mleko UHT 7 l,
   12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
   13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
   14. szynka drobiowa 3 kg,
   15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
   18. cukier biały 4 kg,
   19. olej rzepakowy 4 l;   
   20. miód wielokwiatowy 0,4l
   21. kabanosy wieprzowe 0,36kg
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Wsparcie od Stowarzyszenia "Dla Równości" w Draganowej będzie realizowane w postaci paczek żywnościowych, które będą dostarczone do poszczególnych magazynów i w ciągu 24 godzin rozdane w poszczególnych wsiach bezpośrednio do osób potrzebujących. Dystrybucją zajmą się przeszkoleni w tym celi sołtysi i przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich. Szkolenie odbędzie się we wrześniu 2017r. Do magazynów głównych dowóz towarów nastąpi za pośrednictwem zewnętrznej firmy transportowej a koszty poniesie Stowarzyszenie „Dla Równości”. Do poszczególnych wsi dowóz nastąpi transportem drobnym, sfinansowanym w analogiczny sposób. Działaniami objęte zostaną dwa powiaty: krośnieński i jasielski, w szczególności wsie:
W powiecie jasielskim: Gmina Krempna (wsie: Kotań, Myscowa, Świątkowa Mała, Krempna, Wyszowatka, Świątkowa Wielka, Polany, Wrzosowa Polana, Grab, Ożenna); Gmina Osiek Jasielski (wieś Pielgrzymka i Osiek Jasielski) i Gmina Kołaczyce; w powiecie krośnieńskim: Gmina Chorkówka (wsie: Kopytowa, Żeglce, Przylaski, Sulistrowa).

Łącznie wsparcie otrzymało 2500 osób.

W ramach działań towarzyszących niefinansowanych Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej zorganizowało dla beneficjentów Programu FEAD oraz seniorów 2017 cykl szkoleń pt. Bepieczny Senior". Szczegóły tu: http://www.dlarownosci.pl/dzialania/bezpieczny_senior_ii.htm

 

 • Nieaktualne:
  Przewidywane terminy najbliższych dostaw: 18 kwietnia 2018r. - Gminy Krempna i Osiek Jasielski 19 kwietnia 2018r. - Gmina Kołaczyce
  W związku z nieprzewidzianymi trudnościmi z dojazdem ostatecznie wyznaczono następujące terminy dostaw i miejsca odbioru żywności przez beneficjentów:- 20 marca 2018r. dostawa do Domu Ludowego w Pielgrzymce
  - 21 marca 2018r. Żeglce - Dom Ludowy,
  - 21 marca 2018r. Kopytowa - Dom Ludowy wPielgrzymce (dzięki uprzejmości Pana Sołtysa Pielgrzymki -  dziekujemy!) od 10.00 do 15.00,
  - 21 marca 2018r. Draganowa - Dom Ludowy,
  - 21 marca 2018r. Sulistrowa - Dom Ludowy wPielgrzymce (dzięki uprzejmości Pana Sołtysa Pielgrzymki -  dziekujemy!) - dla Sulistrowej i Kobylan) od 10.00 do 15.00 .

 • W związku ze zrealizowaniem listy i masy towarów w gminie Chorkówka będzie to ostatnia dostawa żywności w Podprogramie 2017!

 • Nieaktualne!
  - 22 lutego 2018r. Kołaczyce - Dom Ludowy
  - 28 lutego 2018r. - Pielgrzymka - Dom Ludowy dla Gminy Osiek Jasielski, Kotań - Dom Ludowy dla Gminy Krempna

 • NIEAKTUALNE!!!
  Przewidywany termin najbliższej dostawy żywności:
  - 21 lutego 2018r. - Pielgrzymka - Dom Ludowy dla Gminy Osiek Jasielski, Kotań - Dom Ludowy dla Gminy Krempna
  - 22 lutego 2018r. Kołaczyce - Dom Ludowy
  - 23 lutego 2018r. Żeglce - Dom Ludowy, Kopytowa - Dom Ludowy, Draganowa - Dom Ludowy, Sulistrowa - Dom Ludowy -  dla Sulistrowej i Kobylan.

  Nieaktualne:

 • Stowarzyszenie "Dla Równości" informuje,  że w dniach od 22 stycznia do 5 lutego 2018r. mieszkańcy wsi: Kobylany, Sulistrowa i Draganowa mogą składać wnioski do GOPS Chorkówka o wydanie skierowania do pomocy żywnościowej FEAD 2017,

 • Stowarzyszenie "Dla Równości" informuje,  że w dniach od 22 stycznia do 5 lutego 2018r. mieszkańcy wszystkich wsi Gminy Kołaczyce mogą składać wnioski do GOPS Kołaczyce o wydanie skierowania do pomocy żywnościowej FEAD 2017,

 • Stowarzyszenie "Dla Równości" informuje,  że w dniach od 22 stycznia do 5 lutego 2018r. mieszkańcy wszystkich wsi Gminy Krempna mogą składać wnioski do GOPS Krempna o wydanie skierowania do pomocy żywnościowej FEAD 2017,

 • Stowarzyszenie "Dla Równości" informuje,  że w dniach od 22 stycznia do 5 lutego 2018r. mieszkańcy wsi: Pielgrzymka i Osiek Jasielski  mogą składać wnioski do GOPS Osiek Jasielski o wydanie skierowania do pomocy żywnościowej FEAD 2017,

 • Dostawa w dn. 21 i 22 listopada - normy na osobę i inne szczgóły, zdjęcia (kliknij!)

 • Szkolenia koordynatorów - wymagania i standardy (kliknij!)

 • Program szkoleń i warsztatów kulinarno-dietetycznych w Żeglcach, Krempnej, Kołaczycach i Pielgrzymce - kliknij!

 • Miła wiadomość. Dołaczyła do nas Gmina Kołaczyce.
  Witamy nowych partnerów!

 • Pierwsza dostawa w Beskid Niski 21 listopada 2017r.

 • 21 produktów w tym Podprogramie!

Komunikat RODO

(dotyczy beneficjantów Programu FEAD 2017)

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, iż:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dla Równości”

z siedzibą w Draganowej 150, 38-462 Draganowa.

2.      Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.

3.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie „Dla Równości” .

4.      Przetwarzanie Państwa danych wynika z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dla Równości” i obejmuje:

·         imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;

·         dochód osoby i rodziny;

·         powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

5.      Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z działalności Stowarzyszenia „Dla Równości” oraz współpraca z Podkarpackim Bankiem Żywności, w tym czynności monitorująco-kontrolne.  

6.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dla Równości” działalności.

7.      Stowarzyszenie „Dla Równości” przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnione osoby.  Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością.

8.      Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

9.      W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi.  Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody, tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

10.  Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ] Dostawa w dn. 20-21 marca 2018 ] Szkolenia Marzec 2018 ] Dostawy w dn. 22 i 28 lutego 2018r. ] Szkolenia Luty 2018 ] Dostawa w dn. 21 i 22 listopada - normy na osobę i inne szczgóły ] Szkolenia listopad 2017 ] Szkolenia koordynatorów - wymagania i standardy ] Szkolenia kwiecień 2018 ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2018