„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

II Posiedzenie - Bezdomni seniorzy

 

Strona główna W górę I Posiedzenie - Porozumienie Organizacji Senioralnych II Posiedzenie - Bezdomni seniorzy Rady Seniorów Karta Seniora III Posiedzenie - Rady, baza, strona Wniosek do KG Policji w sprawie osób bezdomnych IV Posiedzenie - Opieka zdrowotna nad bezdomnymi seniorami V Posiedzenie - dobre praktyki, wolontariat, przemoc
 

 

Strona główna
W górę

  

 

W dniu 29 sierpnia 2019r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 3/1 w Warszawie
odbyło się IPosiedzenie Zespołu
ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych

Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Posiedzeniu przewodniczyła Mirosława Widurek

 

Tematem wiodącym posiedzenia Zespołu było

"Kryzys bezdomności osób starszych"

Spis treści:

    29 sierpnia w Kancelarii Prezesa RM odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego z tematem wiodącym: „Kryzys bezdomności osób starszych”.

Wstęp teoretyczny wygłosił Paweł Ilecki mgr antropologii kulturowej, doktorant UW, badacz zjawiska bezdomności.

    Problem bezdomności osób starszych z perspektywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła Pani Justyna Pawlak, Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS.

    Przewodnicząca Zespołu Mirka Widurek zasygnalizowała szereg problemów, które dotykają organizacji pracujących w środowisku osób bezdomnych:

  • brak miejsc w domach pomocy społecznej - problemy z przebywaniem osób bezdomnych w schroniskach z usługami opiekuńczymi (a takich zwykle potrzebują bezdomni seniorzy);

  • problem powstały po zmianie ustawy prawo farmaceutyczne w zakresie kręgu podmiotów uprawnionych do nabywania produktów leczniczych w aptekach ogólnodostępnych;

  • zbyt mała ilość placówek dla bezdomnych osób chorych (głównie seniorów);

  • problemy z łaźniami dla osób bezdomnych;

  • problem pochówku osób bezdomnych ze względu na procedury (albo ich brak), czas oczekiwania na pogrzeb to niekiedy kilka miesięcy, gminy przerzucają odpowiedzialność pomiędzy siebie, poszukują rodzin co trwa niekiedy bardzo długo;

  • problem z rejonizacją i odsyłaniem ludzi do gminy ostatniego miejsca meldunku.

        Po długiej i burzliwej dyskusji wypracowano rekomendacje w postaci dwóch projektów uchwał.

 

        Pierwsza uchwała dotyczy sformułowania opisującego zjawisko kryzysu bezdomności na Krajowej mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa Policji. W dniu 25 czerwca 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Działalności Pożytku Publicznego, w programie którego dokonano analizy Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Komendy Głównej Policji w aspekcie zagrożenia jaki stanowi problemem bezdomności.

        Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa „bezdomność” pojawia się jako zagrożenie samo w sobie. W związku z licznymi napływającymi do nas zgłoszeniami, członkowie naszych Zespołów wspólnie podjęli działania, w celu zmiany zapisu tj. nazwy kategorii zagrożenia, aby uniknąć dodatkowego stygmatyzowania osób bezdomnych, które same znalazły się w sytuacji zagrożenia i pomoc potrzebna jest właśnie im.

        Zgodnie z sugestią obecnego na posiedzeniu insp. Dariusza Prządki Koordynatora Krajowego Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – radcy Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP członkowie Rady zaapelowali do przedstawicieli NGO, szczególnie tych pracujących z osobami bezdomnymi i zainteresowanych przedmiotową tematyką o przesyłanie propozycji zmiany nazwy niniejszej kategorii.

        Traktowanie bezdomności jako zagrożenia powoduje reakcje obronne, często nacechowane agresją (np. ostatnie wydarzenia w Rzeszowie, gdzie nakręcono film z pobicia osoby bezdomnej, jako reakcję na jego bezdomność; znane są postawy niektórych radnych z wielkich miast takich jak Kraków, Łódź, którzy postanowili „oczyścić” swoje miasta z osób będących w kryzysie bezdomności).

        Wśród osób bezdomnych mogą zdarzać się zachowania kwalifikowalne jako zagrożenia (dotyczy to również innych grup społecznych). Ale potencjalne zagrożenia powodowane przez osoby bezdomne są opisane w innych kategoriach Mapy Zagrożeń i nie wymagają dodatkowego wzmocnienia nawiązaniem do bezdomności sprawcy. Można tu przytoczyć wymienione w Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa takie kategorie jak: „Akty wandalizmu”, „Niszczenie zieleni”, „Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych”, „Używanie środków odurzających”, „Żebractwo” itp. Ponadto np. będący pod wpływem alkoholu czy używek turyści w ośrodkach turystycznych takich jak Kraków, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Zakopane czy Sopot są również utrapieniem i potencjalnym zagrożeniem dla mieszkańców a kategoria „będący pod wpływem alkoholu/używek turysta” nie została umieszczona na Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

        W związku z powyższym Rada proponuje dokonanie zmiany w nazewnictwie kategorii i rozważenie propozycji zmiany następujących nazw, które wskazują występowania bezdomności jako stanu bez dodatkowego stygmatyzowania osób, które i tak znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Proponuje się jeden z poniższych wariantów.:

• „Wymagana pomoc bezdomnemu”,

• „Osoby zagrożone bezdomnością”,

• „Miejsce przebywania bezdomnego”,

• „Zagrożenie bezdomnością”,

• „Zagrożenie osoby bezdomnej”,

• "Osoba bezdomna wymagająca pomocy".

        Wszystkie powyższe propozycje wskazują na problem bezdomności w kontekście zagrożenia dla osób bezdomnych. Każda z nich zawiera od dwóch do czterech słów, nie można więc stwierdzić iż jest za długa. W kategoriach zagrożeń można odnaleźć o wiele dłuższe sformułowania. Np. kategorie: „Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych”, „Poruszanie się po terenach leśnych quadami” mają większą liczbę słów.

        Jednocześnie Członkowie Rady podzielają opinię wyrażoną na stronie KMZB:    http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html, że jest to „świetne narzędzie, które pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

        Mapa zagrożeń jest istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Służyć może również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji”.

Propozycja wprowadzi jednoznaczną interpretację oraz zlikwiduje istniejący problem stygmatyzowania osób będących w kryzysie bezdomności, wyeliminuje również niepożądane i agresywne zachowania wobec osób bezdomnych. W związku z tym proponujemy zmianę nazwy kategorii zagrożenia dotyczącego bezdomności jak powyżej. Będzie to jednoznaczny sygnał dla społeczeństwa, szczególnie dla młodych ludzi, że każdemu, bez względu na aktualną sytuację życiową należy się szacunek i godne traktowanie.

Tekst projektu Uchwały

pdf

jpg: kliknij by powiększyć

        Druga uchwała dotyczy właściwości miejscowej gminy dla osób w kryzysie bezdomności oraz niektórych terminów zawartych w Ustawie o pomocy społecznej a dotyczących osób w kryzysie bezdomności. Art. 101. Ust 1 i 2 Ustawy o pomocy społecznej ustalają właściwość miejscową gminy dla osoby bezdomnej na gminę ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały. Rodzi to wiele problemów dla tych osób oraz dla gmin. Na przykład wymaga rozwiązania problem pochówku osób bezdomnych. Czas oczekiwania na pogrzeb to niekiedy kilka miesięcy. Gminy przerzucają odpowiedzialność pomiędzy siebie, poszukują rodzin co trwa niekiedy bardzo długo.

        Podobnie występuje problem z pobytem osób bezdomnych w schroniskach świadczących usługi opiekuńcze oraz z innymi świadczeniami. Gminy ostatniego miejsca zameldowania takich osób na pobyt stały nie chcą refundować kosztów, tylko postulują odesłanie podopiecznego z powrotem. Oczywiście nie jest to możliwe, ponieważ Ci ludzie nie chcą tam wracać i mają do tego prawo. Środki i tak pochodzą z budżetu Państwa, więc nie jest to problem finansowy a jedynie ewidencyjny.

        Przepis ten należy upodmiotowić, by dostosować go do potrzeb osób zainteresowanych.

        Art. 48a ust. 2d określa sztywno możliwy czas przebywania w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej na 4 miesiące. Jest to okres w którym osoba bezdomna powinna być umieszczona w domu pomocy społecznej.

        Niestety praktyka wskazuje, że jest to okres niemożliwy do uzyskania. W praktyce wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy. Wyrzucenie „na bruk” takiej osoby po 4 miesiącach jest niehumanitarne i niemoralne.

         Poza tym placówki, które dopuszczą się przedłużenia tego okresu są karane grzywną.

         Należy tę fikcję zlikwidować.

Tekst projektu Uchwały

pdf

jpg: kliknij by powiększyć

              Galeria zdjęć z posiedzenia w dniu 291 sierpnia 2019r.:

W posiedzeniu wzięli udział:

Balińska

Anna

Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelaria Prezydenta RP

Ułanowska

Lidia

Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pawlak

Justyna

Zastępca Dyrektora Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej

Kowalska

Aneta

Naczelnik Wydziału ds. Programów Pomocy Społecznej w Departamencie Integracji i Pomocy Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej

Dękierowska

Kinga

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Siwiec

Dorota

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Adamczyk

Agnieszka

Dzieło Pomocy Ojca Pio

Chachulski

Paweł

Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża

s. Chmielewska

Małgorzata

Wspólnota Chleb Życia

Harasiuk

Marzena

Stowarzyszenie Zupełne Dobro

Ilecki

Paweł

Uniwersytet Warszawski

Kaczmarczyk

Jolanta

Dzieło Pomocy Ojca Pio

Kowalski

Rafał

portal ngo.pl

Kożuchowski

Wojciech

Zakon Maltański

Penar

Paweł

Stowarzyszenie Zupełne Dobro

Porowska

Adriana

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Rutkowska

Natalia

Stowarzyszenie Zupa na Plantach

Żukowska-Bubienko

Elżbieta

Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei

Aniszczyk

Bohdan

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Gojke

Łukasz Tomasz

Polskie Stowarzyszenie Morskie–Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego,

Maciej Kunysz Stowarzyszenie Ekoskop

Miżejewski

Cezary

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Justyna Ochędzan Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Pieńkosz-Sapieha

Marzena

Federacja Polskich Banków Żywności, przew. Zespołu

Słowik

Stanisław

Caritas Diecezji Kieleckiej

Tiszbierek

Teresa

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

Widurek

Mirosława

Stowarzyszenie "Dla Równości"

Rymsza

Agnieszka

Sekretarz RDPP, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, KPRM

Wójcik

Aleksandra

Sekretariat RDPP, Naczelnik Wydziału Dialogu Obywatelskiego, KPRM

Lange

Ewa

Sekretariat RDPP, Wydział Dialogu Obywatelskiego, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, KPRM, Koordynator ds. Równego Traktowania w KPRM

 

Sprawozdanie z posiedzenia:

 

    W dniu 29 sierpnia r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych, któremu przewodniczyła Mirosława Widurek. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu, członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zaproszeni goście - zgodnie z listą obecności -z Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, portalu ngo.pl, Uniwersytetu Warszawskiego, Mokotowskiego Hospicjum Św. Krzyża, Wspólnoty Chleb Życia, Dzieła Pomocy Ojca Pio, Stowarzyszenia Zupełne Dobro, Zakonu Maltańskiego, Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, Stowarzyszenia Zupa na Plantach.

    Tematem wiodącym posiedzenia był „Kryzys bezdomności osób starszych”. Przewodnicząca zespołu M. Widurek powitała zaproszonych gości i poprosiła o krótkie wystąpienia nt. działalności poszczególnych instytucji na rzecz bezdomnych osób starszych oraz głównych problemów, z którymi muszą się one borykać.

    Słowo wstępne wygłosił Paweł Ilecki- antropolog prowadzący badania nad zjawiskiem bezdomności, który przez wiele lat sam był osobą w kryzysie bezdomności. Z badań wynika, że osoby w wieku >60 lat stanowią 1/3 wszystkich osób w kryzysie bezdomności (ponad 10 tys. osób). Te dane są niepełne- w praktyce jest to 3 razy więcej. Są to w większości osoby bezdomne od ponad 10 lat. Często są to ofiary transformacji ustrojowej. Seniorzy mają największe problemy z powrotem do normalności. System pomocy nie widzi ludzi, tylko raczej zjawisko. Oferta powinna być spersonalizowana do potrzeb poszczególnych osób bezdomnych, najkorzystniejsza jest pomoc bez przemocy czyli nienarzucanie pomocy na siłę oraz rezygnacja z rejonizacji pomocy.

    Następnie działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz osób bezdomnych przedstawiła zastępca dyrektora Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej w MRPiPS Justyna Pawlak. Co dwa lata prowadzone są badania bezdomności. W 2016 r. wydzielono 3 formy placówek zapewniających dach nad głową; są to ogrzewalnie (74), noclegownie (112) i schroniska dla bezdomnych (jest ich łącznie 319). Prowadzą je zwykle organizacje pozarządowe na zlecenie gmin. Ministerstwo wprowadziło w 2018 r. nową formę placówki dla osób bezdomnych starszych i niepełnosprawnych – schronisko z usługami opiekuńczymi (34). Mogą w nich przebywać również osoby zdrowe bezdomne, które czekają na miejsce w DPS, ale nie dłużej niż 4 miesiące.

    Siostra Małgorzata Chmielewska wskazała na problem dotyczący braku miejsc w DPS , przez co organizacje prowadzące schroniska z usługami opiekuńczymi muszą łamać przepisy i dłużej niż 4 miesiące zapewniać dach nad głową potrzebującym, Za miejsce w DPS zgodnie z przepisami płaci gmina ostatniego miejsca zameldowania bezdomnego, która robi wszystko, żeby nie zapłacić. Trzeba zmienić przepisy. Gminy chcą, żeby stary bezdomny człowiek przebywał w noclegowni.

    Adriana Porowska poruszyła problem odpowiedzialności, której nie ponosi gmina, tylko organizacja prowadząca schroniska za przebywanie w nim powyżej 4 miesięcy.

    Bohdan Aniszczyk podkreślił, że model przyjęty przez MRPiPS jest efektem prac organizacji pozarządowych sprzed 5 lat. Potrzebna jest tu decyzja Sejmu, bo inicjatywy ministerstwa nie są wprowadzane w życie bez wsparcia w postaci ustaw. To samorządy są odpowiedzialne za sferę pomocy dla bezdomnych, a dopiero teraz administracja rządowa zaczęła egzekwować to od administracji samorządowej. Ministerstwo podwoiło środki na pomoc osobom bezdomnym, w tym na poprawę bazy lokalowej.

    Ksiądz Stanisław Słowik podniósł problem kosztu pobytu w DPS, który jest przyczyną unikania przez gminy kierowania bezdomnych do DPS-ów. DPS bierze 70% dochodu jako koszt utrzymania, dlatego woli osobę z emeryturą 2000 zł niż bezdomnego z zasiłkiem 700 zł. To należałoby inaczej uregulować w przepisach. Błędem jest rejonizacja i kierowanie bezdomnych do gmin miejsca ostatniego zameldowania. Ciekawym pomysłem jest forma mieszkań wspieranych. Jest w tej sprawie pewien klincz w ustawie, trzeba to załatwić. Są też domy w formie wspólnoty, ale jest luka prawna i gminy mówią, że nie mogą do nich dopłacać.

    Paweł Chachulski przedstawił doświadczenia prowadzonego przez siebie schroniska specjalistycznego z całodobową opieką lekarsko-pielęgniarską. Część jego pacjentów przebywa tam nielegalnie, bo powyżej 4 miesięcy. Nie może jednak ich pozostawić bez opieki, bo po prostu umrą.

    Łukasz Gojke wskazał, że wiele osób staje się bezdomnymi w wyniku niesprawiedliwych wyroków sądowych.

    Mirosława Widurek zasugerowała zmianę zapisu w ustawie dot. 4 miesięcy na mówiący, że potrzebujący powinien w ciągu 4 miesięcy znaleźć miejsce w DPS, a kiedy to jest niemożliwie - to w takim czasie, ile jest konieczne.

    Elżbieta Żukowska-Bubienko zwróciła uwagę, że brakuje środków na budowę nowych placówek oraz na zatrudnianie pracowników. Zdarza się, że DPS-y przywożą bezdomnych np. do noclegowni. Czasem straż miejska podrzuca osoby bezdomne bez nóg pod schronisko. System nie widzi człowieka.

    Problemem jest wykształcenie opiekunów – często są to byli bezdomni, z dużym doświadczeniem, starsi i jest dla nich problemem zdobycie wykształcenia wyższego lub zrobienie płatnych kursów specjalistycznych. Powinno im się liczyć, że mają świetne doświadczenie w pomocy społecznej.

    Dyrektor Justyna Pawlak odnosząc się do podniesionych kwestii wyjaśniła, że w ministerstwie planuje się zmianę w ustawie o pomocy społecznej, ale to już stanie się w nowej kadencji m.in. może uda się zmienić zapisy dot. wymaganego wykształcenia.

    Teresa Tiszbierek zaproponowała stworzenie systemu certyfikacji, której poddawaliby się pracownicy schronisk. Podkreśliła też brak systemu wyjścia z kryzysu bezdomności. Słaba jest też świadomość społeczna na temat bezdomności. Potrzebne są kampanie społeczne.

    Kolejnym tematem w dyskusji był brak łaźni dla bezdomnych. W Warszawie są 2 łaźnie. Powinna być 1 w dzielnicy. Oficjalnie w Warszawie jest 2400 osób bezdomnych. W Rzeszowie jest 1 łaźnia, bezdomni często myją się w fontannach miejskich.

    Jest duży opór społeczny wobec budowy wszelkich obiektów dla bezdomnych. Gminy rezygnują z budowy, ponieważ boją się radnych. Być może do katalogu placówek dla bezdomnych należałoby wpisać łaźnie. Może trzeba zapisać w ustawie wymóg budowy łaźni na jakąś liczbę mieszkańców.

    Ada Porowska podniosła problem pochówku osób bezdomnych. Czasem takie osoby czekają rok na pochówek, do czasu ustalenia, kto zapłaci za pogrzeb. Powinno się pochować osobę, a potem dochodzić zwrotu kosztów. Czasem, kiedy się wreszcie rozstrzygnie, kto zapłaci, bezdomny jest już w takim stanie, że przepisy sanitarne nie pozwalają wprowadzić ciała do kościoła. Regulacje tych kwestii dotyczą poza MRPiPS również ministerstwa zdrowia.

    Mirosława Widurek poruszyła też kwestię zmian w mapie zagrożeń społecznych, na której znalazła się bezdomność. Podsumowując dyskusję, stwierdziła, że zamierza odwiedzić wszystkie organizacje uczestniczące w posiedzeniu.

    W listopadzie odbędzie się kolejne spotkanie nt. bezdomności. W październiku natomiast odbędzie się posiedzenie zespołu z wojewódzkimi przedstawicielami rad seniorów.

    Posiedzenie zakończyło wspólne zrobienie zdjęcia.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2021

 

 

 

Nasze ostatnie

działania:

 

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 24 czerwca 2022