„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Aktualności Nasze działania O nas Publicystyka Media o nas i u nas Na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

Powstaje Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem
Strona główna W górę Zaproszono nas na Forum Ekonomiczne w Krynicy Metody pracy środowiskowej - szkolenie Zaproszenie Gala NIW Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018 Powstaje Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem Konsultacje z KGW Obywatele dla Niepodległej Gala "lider dostępności"

 

Strona główna
W górę

Publicystyka

Dałam się nabrać jak dziecko

Podzieleni ale  czy  zadowoleni?

Czas wypalenia?

Wściekła.
W miejscu: Beskid Niski

Podróż w nieznane

Nazywam się dobro

Akt desperacji

Przecież to takie proste

Jest tyle dobra wokół nas

Odwrócony Janosik

Dokąd zmierzamy?

Dokąd zmierzamy?

Ale się porobiło!

Bo w nas jest moc!

Trzeci sektor czy retrospołecznik

Bądźmy lepsi

Patriotyzm

Odwaga, obłuda, strach...

Bawmy się, bawmy. Przecież organizacje i tak będą harować!

Czy bezdomność to zagrożenie?
Jeśli tak to dla kogo?

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem

Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

        Rządowe Centrum Legislacyjne na stronie  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321974 zamieściło informację o Rządowym Projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie utworzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Projekt zawiera również zmiany techniczne dotyczące funkcjonowania Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Decyzją Prezesa Rady Ministrów Projekt zwolniony został z obowiązku opracowywania założeń projektu ustawy.

W uzasadnieniu, przedłożonym przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, czytamy:

    "Projekt ma na celu stworzenie instytucji, ram, zasad i warunków do zaistnienia efektywnego, ustawowo umocowanego, dialogu pomiędzy podmiotami społeczeństwa obywatelskiego a organami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Projektowana ustawa zakłada powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, zwanej dalej „Radą”, jako organu opiniodawczo-doradczego Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego o uprawnieniach w zakresie spraw dotyczących młodego pokolenia. Rada będzie stanowić forum dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społecznymi i instytucjami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin, które obecnie nie posiadają zinstytucjonalizowanego sposobu komunikacji z administracją rządową szczebla centralnego.

Powołanie Rady jest odpowiedzią na oczekiwania młodych Polaków dotyczące utworzenia instytucji, w ramach której ich przedstawiciele mogliby wejść w dialog z przedstawicielami władz publicznych. Postulat powołania organu tego typu wprost znalazł się w programie „Wizja dla Młodego Pokolenia”, który w 2015 roku koalicja młodzieżowych organizacji pozarządowych przedstawiła czołowym przedstawicielom życia publicznego. Od kilku lat aktywność młodych ludzi w życiu publicznym systematycznie się zwiększa. Świadczą o tym m.in. wyniki badań przeprowadzonych przez Radę Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej, które dotyczyły młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, po 26 latach działalności, tego typu instytucji było około 200. Najnowsze badania dowodzą, że aktualna liczba gmin, w których powstały młodzieżowe rady, to 514,  a zatem w ostatnich trzech latach powstało ich o 150% więcej, niż przez poprzednie 26 lat. Środowiska młodzieżowe zaangażowane w tę formę aktywności są dobrze zorganizowane i zintegrowane na ogólnopolskim poziomie.

Projekt pdf)

Projekt jpg

Osr pdf

Osr jpg

do góry strony

        Dzięki zaangażowaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, odbyły się cztery duże konferencje tego środowiska; wśród konkluzji tych spotkań wyraźnie wybrzmiewały oczekiwania powołania ogólnopolskiego organu dialogu obywatelskiego wyspecjalizowanego w temacie młodego pokolenia, w którym znaleźliby się m.in. przedstawiciele młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego.

        Kolejnym czynnikiem, który uzasadnia powołanie Rady jest potrzeba stworzenia trwałej i efektywnej formy międzypokoleniowego dialogu. W erze szybkiego postępu technologicznego oraz pogłębiającej się różnicy między kolejnymi pokoleniami, a także coraz krótszego odstępu czasowego dzielącego kolejne pokolenia, powinno zostać utworzone forum, które umożliwi ocenę oraz wypracowanie sposobu realizacji postulatów młodzieży w Polsce. Rada będzie również inicjowała działania mające na celu poszerzenie międzypokoleniowej współpracy. Dzięki działalności Rady, możliwa jest większa aktywizacja młodzieży z mniejszych ośrodków. Poprzez przedstawienie młodym ludziom zamieszkującym takie obszary możliwości zaangażowania obywatelskiego na ogólnopolskim poziomie, zostanie spełniona funkcja polegająca na wyrównywaniu szans. Rada, będąca podmiotem przedstawiającym potrzeby młodzieży, zapewni dużą skuteczność działań na rzecz ludzi młodych podejmowanych z jej udziałem. Członkowie tego organu będą posiadali legitymację do reprezentowania środowisk młodzieżowych, co spowoduje, że projekty realizowane przez Radę spotkają się z większym zainteresowaniem i stopniem włączenia młodzieży. Ponadto będą realnie wiarygodne, jako wychodzące od przedstawicieli młodego pokolenia.

        Projektowane regulacje wpłyną na podwyższenie poziomu kapitału społecznego i jakości dialogu obywatelskiego przez aktywizację młodych osób działających w radach młodzieży przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz w różnorodnych formach organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem stanie się trwałą i efektywną formą międzypokoleniowego dialogu, inicjując działania mające na celu poszerzenie międzypokoleniowej współpracy. Współpraca Rady z administracją rządową oraz samorządową zapewni większą skuteczność działań na rzecz ludzi młodych i zwiększy udział młodych ludzi w kształtowaniu polityk publicznych.

        Projekt zakłada powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 51 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Projekt pdf)

Projekt jpg

Osr pdf

Osr jpg

do góry strony

        Projektowane zmiany przyznają Radzie uprawnienie do wyrażania opinii w sprawach stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie dotyczącym młodego pokolenia, a także w sprawach dotyczących projektów aktów prawnych oraz programów rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Projektowane przepisy dają również Radzie możliwość inicjowania i wspierania działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi. Projekt przyznaje także Radzie kompetencje w zakresie tworzenia forum dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społecznymi a instytucjami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Warto podkreślić, że co do zasady wyrażanie opinii ma charakter niewiążący dla organu zwracającego się o taką opinię. Członkowsko w Radzie wszystkich kategorii jej członków będzie kadencyjne. Projekt określa kadencje Rady na okres 3 lat.

        W projekcie proponuje się mieszany charakter składu Rady – jej członkami będą przedstawiciele: Prezydenta RP, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Projektowane przepisy zakładają, że w skład Rady wejdą także przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także młodzieżowych rad gmin oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, którzy stanowić będą w sumie co najmniej połowę składu Rady. Projekt określa szczegółowe wymogi odnośnie reprezentatywności kandydatów na członków Rady, o czym mowa w projektowanym art. 412. Projekt wprowadza obowiązek składania Przewodniczącemu Komitetu sprawozdania z działalności Rady na koniec kadencji.

Projekt pdf)

Projekt jpg

Osr pdf

Osr jpg

do góry strony

 

        W projekcie zawarto ponadto upoważnienie dla Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu powoływania członków Rady, organizacji i trybu działania Rady oraz zasad uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie reprezentowanych w Radzie, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, różnorodności rodzajów działalności pożytku publicznego i terminów zgłaszania kandydatów na członków Rady, mając na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady i wypełniania przez nią obowiązków wynikających z ustawy.

        Proponuje się wejście w życie projektu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ponadto w projekcie zawarto przepis przejściowy, zgodnie z którym powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem pierwszej kadencji nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy."

Poniżej treść Projektu oraz Ocena Skutków Regulacji (tzw. OSR)

Projekt pdf)

Osr pdf

Projekt jpg

kliknij by powiększyć

Osr jpg

kliknij by powiększyć

Młodzi ludzie potrafią być twórczy. Poniżej zamieszczamy analizę dokonaną przez zespół powołany przez Młodzieżową Radę Dzieci i Młodzieży przy MEN

"O samorządach uczniowskich ". Klikając w obrazek można pobrać plik pdf.

kliknij!

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:
UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zaproszenie do Gdańska

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 09 września 2019