„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

O nas Nasze działania Aktualności Dla dobra wspólnego Trudny czas pandemii Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Publicystyka Archiwum Procedury

FEAD 2018

 

Strona główna W górę FEAD 2020 FEAD 2019 FEAD 2018 FEAD 2017 FEAD 2016 FEAD 2015 Podsumowanie pomocy żywnościowej 2016-17 PEAD 2011 PEAD 2012 Informacja RODO FEAD 2021
 

 

Strona główna
W górę
Szkolenia marzec 19'
Dostawa Luty 2019
Szkolenia luty 19'
Szkolenia styczeń 19'
Szkolenia grudzień 18'
Szkolenia listopad 18'
Dostawa Listopad 2018
Szkolenia kwiecień 19'
Dostawa kwiecień 2019

PODPROGRAM 2018 – efekty

 

1.  Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej z terenu Województwa Podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od  września 2018r. do czerwca 2019r.

 

2.  Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 •     warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe),

 •     skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

 •     mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 •     mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

 •     cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

 •     tłuszcze (olej rzepakowy),

 •     dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 1514 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Województwa Podkarpackiego.

 

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 •    70,14 ton żywności;

 •    8766 paczek żywnościowych;

 •    0 posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 160 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 12 warsztatów edukacyjnych w ramach    działań towarzyszących finansowanych przez Podkarpacki Bank Żywności:

 •   Ekonomiczne - 0 spotkań dla 0 uczestników

 •   Żywieniowe – 2 spotkania dla 30 uczestników

 •   Kulinarne - 10 spotkań dla 130 uczestników

 •   Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników.

Odbyły się również dwa nie finansowane szkolenia lokalnych koordynatorów programu (20.11.2018r. i 1.04.2019r.) na temat organizacji i zasad pobierania, transportu, wydawania i dokumentowania dostaw żywności. W w/w szkoleniach wzięło udział 77 osób.

 

do góry strony

wiadomości archiwalne

Stowarzyszenie "Dla Równości" kontynuuje pomoc żywnościową
 dla mieszkańców Beskidu Niskiego.

W tym roku z pomocy korzystają mieszkańcy Gmin:
Kołaczyce, Krempna i Osiek Jasielski.

 

Skierowania wydają GOPS'y do 15 września 2018r.

W związku z tym należy odpowiednio wcześniej skontaktować się z pracownikami GOPS'ów!

 

Wykaz Koordynatorów:

Koordynator Rejonu Beskidu Niskiego - Mirosława Widurek - Stowarzyszenie "Dla Równości"

 

Wieś Nazwisko koordynatora
Krempna Bożena Kogut-Janus
Kotań Mariusz Bryjak
Polany Sławomir Joachimiak
Wyszowatka Anna Malatyńska
Wrzosowa Polana Marek Musiał
Grab Julian Sabat
Ożenna Łukasz Wiatrowski
Świątkowa Wielka Jan Matyga
Myscowa Małgorzata Mroczka
Świątkowa Mała Anna Chomik
Pielgrzymka Grażyna Rak

do góry strony

wiadomości archiwalne

Kryteria przyznawania pomocy nie uległy zmianie w porównaniu z ubiegłym rokiem:

1.   Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • bezdomni.

 • niepełnosprawni,

 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)

 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11.

2.   Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769, z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej", tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie

3.   Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y powinny brać pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 tak, aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ.

4.   Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

 •   Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym; paczki żywnościowe, posiłki.

 •   Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (1j, co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2018.

 •   Zestaw na Podprogram 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 49 kg, w tym:
   

  do góry strony

  wiadomości archiwalne

Artykuły warzywne i owocowe:

  groszek z marchewką 3,60 kg,

 fasola biała 3,60 kg,

koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

buraczki wiórki 1,05 kg,

powidła śliwkowe 1,80 kg.

Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny 4,5 kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,

ryż biały 3 kg,

kasza gryczana 1,5 kg,

herbatniki maślane 0,8 kg,

Artykuły mleczne

mleko UHT 7l,

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

Artykuły mięsne

szynka drobiowa 3 kg,

szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

pasztet wieprzowy 0,64 kg,

kabanosy wieprzowe 0,36 kg.

filet z makreli w- oleju 1,7 kg.

Cukier

cukier biały 4 kg,

miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg,

Tłuszcze

olej rzepakowy 4l.

Dania gotowe

gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg.

 

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2018 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2018.

Żywność dystrybuowana w ramach realizacji POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to nie tylko dystrybucja artykułów spożywczych, lecz także konkretne wsparcie dla osób znajdujących się w trudnym położeniu życiowym i materialnym, które ma pomóc im wyjść z ubóstwa i powrócić do społeczeństwa. Służą temu warsztaty kulinarne, dietetyczne, zarządzania budżetem domowym, niemarnowania żywności.

Paleta tych świadczeń jest bardzo szeroka a zakwalifikowani uczestnicy, odbierający żywność mają obowiązek korzystania z nich
(nie dotyczy to osób, którym wiek i stan zdrowia uniemożliwiają uczestnictwo).

 

do góry strony

wiadomości archiwalne

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

do góry strony

wiadomości archiwalne

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Podkarpacki Bank Żywności  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podkarpackiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.  Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.  Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, który potwierdza  kwalifikowalność do przyznania pomocy;

 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

do góry strony

wiadomości archiwalne

1.  Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 49 kg w tym:

1.       Artykuły warzywne i owocowe:

1.      groszek z marchewką 3,6 kg,

2.      fasola biała 3,6 kg,

3.      koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

4.      buraczki wiórki 1,05 kg,

5.      powidła śliwkowe 1,80 kg,

2.      Artykuły skrobiowe:

1.      makaron jajeczny 4,5 kg,

2.      makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

3.      ryż biały 3 kg,

4.      kasza gryczana 1,5 kg,

5.      herbatniki maślane 0,8 kg,

3.      Artykuły mleczne:

1.      mleko UHT 7 l,

2.      ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4.      Artykuły mięsne:

1.      szynka drobiowa 3 kg,

2.      szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

3.      pasztet wieprzowy 0,64 kg,

4.      kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

5.      filet z makreli w oleju 1,7 kg,

5.      Cukier

1.      cukier biały 4 kg,

2.      miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

6.      Tłuszcze

1.      olej rzepakowy 4 l,

7.    Dania gotowe

1.      gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4.  W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

5. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

6.  W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

7.  Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 

 • warsztaty edukacji ekonomicznej;

 • warsztaty dietetyczne;

 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

do góry strony

wiadomości archiwalne

Komunikat RODO

(dotyczy beneficjantów Programu FEAD 2018)

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, iż:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dla Równości” z siedzibą w Draganowej 150, 38-462 Draganowa.

2.      Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.

3.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie „Dla Równości” .

4.      Przetwarzanie Państwa danych wynika z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dla Równości” i obejmuje:

·         imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;

·         dochód osoby i rodziny;

·         powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

5.     Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z działalności Stowarzyszenia „Dla Równości” oraz współpraca z Podkarpackim Bankiem Żywności, w tym czynności monitorująco-kontrolne.  

6.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dla Równości” działalności.

7.      Stowarzyszenie „Dla Równości” przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnione osoby.  Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością.

8.      Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

9.      W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi.  Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody, tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

10.  Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

do góry strony

wiadomości archiwalne

 

Wiadomości archiwalne o dostawach:

Uwaga - Dostawa kwiecień 2019

Informujemy, że dostawa żywności POPŻ FEAD Podprogram 2018 będzie miała miejsce 12 kwietnia 2019r. w Gminach: Osiek Jasielski, Krempna i Kołaczyce (Sowina i Lublica).

Wydawanie żywności dla beneficjentów odbędzie się 13 kwietnia 2019r. w Domach Ludowych w poszczególnych miejscowościach. Godziny zostaną podane przez koordynatorów - proszę czytać ogłoszenia na tablicach ogłoszeń.

 

UWAGA!!! - Dostawa Luty - 2019

Informujemy, że dostawa żywności POPŻ FEAD Podprogram 2018 będzie miała miejsce 15 lutego 2019r. w Gminach: Osiek Jasielski, Krempna i Kołaczyce (Sowina i Lublica).

Wydawanie żywności dla beneficjentów odbędzie się 16 lutego 2019r. w Domach Ludowych w poszczególnych miejscowościach. Godziny zostaną podane przez koordynatorów - proszę czytać ogłoszenia na tablicach ogłoszeń.

UWAGA!!! - Dostawa Listopad - 2018

Informujemy, że pierwsza dostawa żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014-2020, Podprogram 2018 odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 dla Gmin: Krempna i Osiek Jasielski. Beneficjentom żywność będzie przekazywana w dniu 24 listopada w poszczególnych miejscowościach przez wolontariuszy. O godzinach i miejscach przekazywania żywności będziemy informować przez koordynatorów poszczególnych miejscowości.

 

do góry strony

wiadomości archiwalne

 

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2023

Nasze działania

 Karty Dobra

Karty Na Codzienne Zakupy

 

Bajki Babci Mirki

Pomoc dla Ukrainy

 

Nasze ostatnie

działania:

Rozdysponowaliśmy
Karty Dobra dla Seniorów

w edycji 2203/24

 

 

POPŻ - działania niefinasowane

POPŻ - działania niefinasowane

 

Od soboty do poniedziałku

 

W siedzibie Głosu Seniora

Jak to robić? Jak pomagać i wspierać nie stygmatyzując?

 

W Kancelarii Prezydenta RP wręczono Nagrody „Razem Dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornchauser-Dudy - 25 października 2022r.

Jak zostać pasibrzuchem

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Lwów - Odessa 29 czerwca - 2 lipca 22'

Spotkanie w Kinie Kijów

Wsparcie

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ] Szkolenia marzec 19' ] Dostawa Luty 2019 ] Szkolenia luty 19' ] Szkolenia styczeń 19' ] Szkolenia grudzień 18' ] Szkolenia listopad 18' ] Dostawa Listopad 2018 ] Szkolenia kwiecień 19' ] Dostawa kwiecień 2019 ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 20 października 2023