„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

O nas Nasze działania Aktualności Dla dobra wspólnego Trudny czas pandemii Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Publicystyka Archiwum Procedury

Bezdomni Seniorzy

 

Strona główna W górę Pajda w Schronisku dla Osób Bezdomnych u Brata Alberta w Krośnie Beskidzka Pajda w Krośnie przy Wojska Polskiego Zupa na Placu - Rzeszów Zupa na plantach - Kraków Zupa w Kato Zbiórka odzieży styczeń 2021 Bezdomni Seniorzy Rodzinny Piknik "U Widurków" Batalia o nazwę na Mapie Zagrożeń Zimowa spiżarka dla naszych przyjaciół z ulic i pustostanów Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ Małe kroczki Lipcowa wizyta w Emausie - 2021 Warszawskie spotkania - Emaus Mikołajkowo... Beskidzka Pajda - kierunek Warszawa!
 

 

Strona główna
W górę

Bezdomność Seniorów

 

        Wydarzenia ostatnich tygodni, skłoniły nas do zainteresowania się problemem bezdomności wśród seniorów. Ponieważ w tej grupie społecznej średni wiek przeżycia to pięćdziesiąt parę lat, seniorami są tu ludzie w wieku 50+. Nawiązaliśmy kontakt z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się bezdomnością aby uzyskać więcej informacji oraz podjąć konkretne działania.

Pierwsza analiza tematu wskazała na następujące problemy wymagające pilnego rozwiązania:

1) Brak miejsc w domach pomocy społecznej powoduje problemy z przebywaniem osób bezdomnych w schroniskach z usługami opiekuńczymi (a takich zwykle potrzebują bezdomni seniorzy).

Organizacje pozarządowe prowadzące schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie mogą wywiązać się z określonego w art. 48a, ust 2d Ustawy o Pomocy społecznej czteromiesięcznego terminu przebywania podopiecznego w placówce. Spowodowane jest to brakiem miejsc w domach pomocy społecznej. Podopieczni muszą zatem wrócić do bezdomności lub przebywać w schronisku nielegalnie. Wskazane jest zatem wydłużenie terminu zawartego w Ustawie o okres oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej. Są to osoby bezdomne umieszczone w schroniskach w szczególnych wypadkach zdrowotnych.

2) Problem powstały po zmianie ustawy prawo farmaceutyczne w zakresie kręgu podmiotów uprawnionych do nabywania produktów leczniczych w aptekach ogólnodostępnych. Problem dotyczy bezdomnych osób leczących się a takimi są bezdomni seniorzy.

Po zmianach z dnia 26 kwietnia 2019 r., art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne stanowi, iż apteka ogólnodostępna może sprzedawać produkty lecznicze jedynie osobom fizycznym tj. pacjentom oraz podmiotom leczniczym. Znowelizowany przepis spowodował, że podmioty nieprowadzące działalności leczniczej nie mogą dokonywać zakupu produktów leczniczych. Tymczasem domy pomocy społecznej, schroniska dla bezdomnych i inne jednostki organizacyjne mają konieczność dysponowania tymi środkami dla potrzeb swoich podopiecznych, którzy własnym staraniem nie są w stanie tego zabezpieczyć. Powstaje więc pytanie jak bez naruszenia przepisów prawa placówki te mają wywiązywać się ze swoich obowiązków? Brak możliwości zakupu produktów leczniczych np. przez schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi spowoduje nie tylko naruszenie przepisów prawa, ale przede wszystkim stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców tych placówek. Należy wyraźnie podkreślić, że osoby bezdomne nie dysponują środkami na zakup niezbędnych leków i innych środków ochrony zdrowia. Również zdrowie fizyczne i psychiczne wielu z tych osób jest tak zdegradowane, że nie są one w stanie we własnym zakresie zabezpieczyć sobie dostępu do produktów leczniczych. Organizacje pozarządowe od wielu lat pomagające tym osobom także w zakresie ratowania zdrowia, nie mogą obecnie tego robić bez legalnego wydatkowania środków pozyskanych np. z dotacji na bezpośredni zakup leków i artykułów medycznych. Wystawianie faktur przez aptekę na nazwisko pacjenta powoduje tymczasem niemożność rozliczenia tego typu wydatków w kosztach działalności organizacji. Tak stanowią przepisy podatkowe, które pozwalają zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności wydatki na nabycie produktów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności. Zapłacenie za osobę fizyczną faktury za leki (jak zostało to zasugerowane w stanowisku Ministerstwa z dn. 19 czerwca br., nr pisma PL.4604.1.2019.ŁS) nie jest w świetle przepisów podatkowych nabyciem produktu leczniczego przez stowarzyszenie lub inną jednostkę.

do góry strony

3) Zbyt mała jest ilość placówek dla bezdomnych osób chorych (głównie seniorów). Np. w Warszawie są tylko dwie takie placówki.

4) Występują problemy z łaźniami dla osób bezdomnych;

a) zbyt mała ilość łaźni dla osób bezdomnych,

b) nie dostosowane do potrzeb godziny otwarcia - powinny to być placówki całodobowe,

c) niski standard usług tych placówek np. zimna woda w okresie jesienno-zimowym także.

5) Wymaga rozwiązania problem pochówku osób bezdomnych ze względu na procedury (albo ich brak?). Czas oczekiwania na pogrzeb to niekiedy kilka miesięcy. Gminy przerzucają odpowiedzialność pomiędzy siebie, poszukują rodzin co trwa niekiedy bardzo długo.

Oto zapisy w ustawie o pomocy społecznej regulujące ten temat:

Art. 17. 1. pkt. 15 mówi, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Art. 44. określa sposób przeprowadzenia pogrzebu: "Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego". Art. 96. ust. 3 precyzuje koszty pogrzebu: "W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy".

Art. 101. 1. Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. 2. W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

7. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

Art. 106. mówi, że sprawienia pogrzebu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Problem pojawia się gdy bezdomny pochodzi z innej miejscowości niż ta, w której zmarł. Dotyczy to większości osób bezdomnych przebywających w wielkich miastach.

6) "Rejonizacja" osób bezdomnych powoduje próby odsyłania ludzi do gminy ostatniego miejsca meldunku. Dotyczy to również przyznawania świadczeń z ośrodków pomocy społecznej, które odsyłają osoby bezdomne do ostatniego miejsca zameldowania. Wiadomo, że ze względu na większe możliwości przeżycia, wielkie miasta są miejscem, które wybierają osoby bezdomne na swoje miejsce pobytu i to właśnie tam trzeba im pomagać, a nie w miejscowościach w których nie mieszkają i nie przebywają od lat.

do góry strony

W związku z tym Mirosława Widurek zwołała spotkanie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych KRDPP pod koniec sierpnia. Do udziału w posiedzeniu, zaprosiła przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problemem bezdomności, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Sejmu RP.

 

[Zdjęcia pochodzą z Wikipedii]

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2023

Nasze działania

 Karty Dobra

Karty Na Codzienne Zakupy

 

Bajki Babci Mirki

Pomoc dla Ukrainy

 

Nasze ostatnie

działania:

Rozdysponowaliśmy
Karty Dobra dla Seniorów

w edycji 2203/24

 

 

POPŻ - działania niefinasowane

POPŻ - działania niefinasowane

 

Od soboty do poniedziałku

 

W siedzibie Głosu Seniora

Jak to robić? Jak pomagać i wspierać nie stygmatyzując?

 

W Kancelarii Prezydenta RP wręczono Nagrody „Razem Dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornchauser-Dudy - 25 października 2022r.

Jak zostać pasibrzuchem

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Lwów - Odessa 29 czerwca - 2 lipca 22'

Spotkanie w Kinie Kijów

Wsparcie

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 20 października 2023